Vplyv uživania CBD na mozgové funkcie

Vplyv uživania CBD na mozgové funkcie

Hromadné dôkazy naznačujú, že neintoxikujúca kanabinoidná zlúčenina kanabidiol (CBD) môže mať antipsychotické a anxiolytické vlastnosti, a teda môže byť sľubným novým činidlom pri liečbe psychotických a úzkostných porúch.

Cieľom tohto systematického prehľadu je poskytnúť podrobný a aktuálny prehľad o štúdiách, ktoré skúmali akútny vplyv CBD na funkciu ľudského mozgu.

 

Spôsoby skúmania

Vyvhádzalo sa zo štúdií, ktoré skúmali účinky CBD na mozgovú funkciu zdravých dobrovoľníkov a jedincov s diagnostikovanou psychiatrickou poruchou, zahŕňajúce účinky samotného CBD, ako aj v priamom porovnaní s účinkami vyvolanými THC. Všetky štúdie skúmali akútne účinky CBD na funkciu mozgu počas pokojového stavu alebo v kontexte kognitívnych úloh.

 

Výsledky

U zdravých dobrovoľníkov akútne efekty CBD zvýšili konektivitu frontostriatálneho pokojového stavu v porovnaní s placebom a THC. Okrem toho CBD modulovalo mozgovú aktivitu a malo opačné účinky v porovnaní s THC podľa vzorcov špecifických pre danú úlohu počas rôznych kognitívnych paradigiem, ako je emocionálne spracovanie (fronto-temporálne), verbálna pamäť (fronto-striatálna), inhibícia odozvy (fronto-limbicko-striatálna ) a sluchové/vizuálne spracovanie (temporo-okcipitálne).

U jedincov s klinicky vysokým rizikom psychózy a pacientov s preukázanou psychózou akútne efekty CBD vykazovali strednú mozgovú aktivitu v porovnaní s placebom a zdravými odozvami počas výkonu kognitívnych úloh. CBD modulovala pokojovú limbickú aktivitu u subjektov s úzkosťou a hladinami metabolitov u pacientov s poruchami autistického spektra.

 

Záver

Štúdie ukázali, že CBD indukuje významné zmeny v mozgovej aktivite a vzorcoch konektivity počas pokojového stavu a vykonávania kognitívnych úloh u zdravých dobrovoľníkov aj u pacientov s psychiatrickou poruchou. To zahŕňalo moduláciu funkčných sietí relevantných pre psychiatrické poruchy, čo môže odrážať terapeutické účinky CBD.

CBD má teda z vedeckého hľadiska pozitívny vplyv na mozgové funkcie ako u zdravých uživateľov, tak u pacientov s úzkosťou a dokonca aj u pacientov s poruchami autistického spektra.

 

Zdroje : Frontiers in Pharmacology