Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

                                               

Kupujúci:                 

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:  

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

 

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

                                                                                   

 

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho:

 

 

Vyjadrenie Predávajúceho

 

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

 

Návrh riešenia:

 

Zodpovedná osoba:

 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite